Actievoorwaarden ‘Mooiste luchtsportfoto van 2020’

09 oktober 2020

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door KNVvL georganiseerde actie ‘Fotowedstrijd 2020’ ter afsluiting van het vliegseizoen (verder te noemen: de actie);

Deze actie is geïnitieerd door de KNVvL, gevestigd aan Houttuinlaan 16A, te Woerden;

De actie loopt van maandag 19 oktober tot en met maandag 7 december 2020;

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;

KNVvL behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Onder de deelnemers is één prijs te verdelen (zie ‘Prijs’). De winnaar krijgt na 7 december 2020 bericht via de e-mail.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;

De winnaar wordt na de actieperiode via een persoonlijk e-mailbericht op de hoogte gebracht;

KNVvL zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014;

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijs

Alle deelnemers krijgen van IXXI een kortingscode van 20% op eigen beelden, bij een minimale besteding van €50.

Onder de deelnemers is één hoofdprijs te verdelen;

De hoofdprijs bestaat uit een duovlucht met een deltavlieger en een waardebon van IXXI, ter waarde van €150;

De winnaar kan de prijs in overleg met de KNVvL innen. De winnaar wordt na 7 december 2020 op de hoogte gebracht via een persoonlijk e-mailbericht;

KNVvL kiest zelf de vijf mooiste foto’s uit die doorgaan naar de stemronde op Luchtsporters.nl.

De uiteindelijke winnaar (met de meeste stemmen op Luchtsporters.nl) wordt geselecteerd door de KNVvL;

KNVvL behoudt zich het recht om de prijs alsnog te annuleren. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs;

De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld;

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Te verrichten prestatie en bepaling winnaar

Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

Hij/zij moet zijn/haar juiste gegevens opgeven;

Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs;

De winnaar dient uiterlijk 5 werkdagen na de bekendmaking te reageren op het persoonlijke e-mailbericht dat hij/zij ontvangt van KNVvL op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

Wanneer de winnaar daar niet aan voldoet, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs.

Uitsluitingen: Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;

KNVvL behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;

KNVvL behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;

KNVvL is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijs is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;

KNVvL is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;

KNVvL is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;

KNVvL, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door KNVvL betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;

Medewerkers van KNVvL, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze actie uitgesloten;

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

Intellectueel eigendom

De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem/haar rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en video die gemaakt worden met betrekking tot de prijs;

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan die gerelateerd zijn aan de KNVvL;

Hoe behandelen wij uw gegevens

Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt worden vastgelegd in een bestand van KNVvL. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie;

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot KNVvL, gevestigd te Woerden;

Toepasselijk recht en klachten

Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;

KNVvL handelt inzake de actie in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen;

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door KNVvL georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan KNVvL kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan KNVvL, gevestigd te Woerden onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.